516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu?

Za jazdę w stanie nietrzeźwości Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy, niż 3 lata (zabranie prawa jazdy) oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości minimum 5000 zł.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu nie musi zakończyć się skazaniem i zabraniem prawa jazdy, a może zakończyć się warunkowym umorzeniem postępowania.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Osoba co do której zostanie zastosowana instytucja warunkowego umorzenia nie jest osobą skazaną, a tym samym figuruje w rejestrze karnym jako osoba niekarana.

Sprawdź: Sprawy karne w Częstochowie

Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli:

  • sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne
  • zagrożenie czynu karą pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat
  • stopień winy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
  • brak jest wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu
  • zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna wobec sprawcy, wyrażająca się z przypuszczeniu opartym na ocenie właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia, sprawca po warunkowym umorzeniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jakie są szanse na warunkowe umorzenie postępowania wobec pijanego kierowcy?

Sąd rozpatruje całą sytuację życiową sprawcy czynu, dlatego zawsze warto podjąć walkę o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zgodnie z art. 67 § 1 k.k. sąd stosując warunkowe umorzenie postępowania poddaje sprawcę próbie na okres od 1 roku do lat 3. Ponadto, w okresie próby sprawca może być poddany pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, czy zobowiązany przez sąd m. in. do informowania o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, powstrzymania się od nadużywania alkoholu, poddania się terapii od uzależnień, w zależności od okoliczności danej sprawy. Sąd może orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

W przeciwieństwie do skazania za jazdę pod wpływem alkoholu, przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może, lecz nie musi orzec świadczenia pieniężnego (a nawet jeśli je orzeknie to w kwocie niższej, niż w przypadku skazania), czy zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy można liczyć na warunkowe umorzenie postępowania, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekroczy 0,25 mg/dm3?

Praktyka pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania karnego może mieć zastosowanie nawet do stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczającym 0,25 mg/dm3 . Istotne znaczenie ma sytuacja życiowa sprawcy czynu oraz jego postępowanie przed popełnieniem czynu.

Kiedy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo, a kiedy wykroczenie?

Pod wykroczenie kwalifikuje się sytuacja kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 ؉ do 0,5 ؉ stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg/dm3 . Powyższy stan nazywany jest stanem po użyciu alkoholu, który stanowi wykroczenie i jest podstawą do ukarania na podstawie art. 87 Kodeksu wykroczeń. Natomiast przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego dopuszcza się osoba u której zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ؉ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg/dm3 .

Na ile korzystniejsze jest warunkowe umorzenie postępowania od skazania?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu sprawca może się spodziewać poddanie próbie na okres od na okres od 1 roku do lat 3, co oznacza, że sprawca zobowiązany jest do przestrzegania w tym okresie porządku prawnego oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.
W przeciwieństwie do skazania za jazdę pod wpływem alkoholu, przy warunkowym umorzeniu postępowania sąd może, lecz nie musi orzec świadczenia pieniężnego (a nawet jeśli je orzeknie to w kwocie niższej, niż w przypadku skazania) czy zakazu prowadzenia pojazdów.

Natomiast przy skazaniu za przestępstwo z art. 178a k.k. największą dolegliwością jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie minimum 5000 zł, a ponadto kary grzywny, ograniczenia wolności, czy pozbawienia wolności do lat 2.

Pamiętaj!

O warunkowe umorzenie postępowania można ubiegać się już na etapie postępowania przygotowawczego. Należy pamiętać, że wniosek o warunkowe umorzenie nie jest wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze, które z kolei kończy się wyrokiem skazującym.

Related Posts