516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

Sprawy Gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Naszym Klientom oferujemy prowadzenie spraw w zakresie:

 • rejestracji i likwidacji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowanie aktów założycielskich fundacji
 • rejestracji i likwidacji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • windykacji należności

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze dotyczy szeroko pojętego ogółu norm prawnych regulujących status prawnych przedsiębiorców oraz stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Definicja działalności gospodarczej została wyjaśniona w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą za działalność gospodarczą uznaje się zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu, w sposób ciągły.

W ramach działalności gospodarczej podmioty prawa cywilnego oraz handlowego dokonują szeregu czynności prawnych, kreując w ten sposób obrót gospodarczy. Podstawą obrotu gospodarczego jest wymiana dóbr i usług między jego uczestnikami, którymi są przedsiębiorcy i konsumenci. Uczestnicy obrotu gospodarczego zawierają umowy handlowe, które są najbardziej powszechnym przykładem czynności handlowych.

Za podmiot prawa gospodarczego może zostać uznany każdy przedsiębiorca oraz jego kontrahent – a więc zarówno inny przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument). W obrocie gospodarczym istotną rolę odgrywają konsumenci. W ujęciu szerokim konsumentem jest każdy, kto nabywa rzeczy na własne potrzeby bez zamiaru ich własnej odsprzedaży. Definicji konsumenta, podobnie jak przedsiębiorcy, powinniśmy szukać przede wszystkim w Kodeksie cywilnym – art. 22 K.c. stanowi, że konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kryterium przedmiotowym, które musi spełnić każdy przedsiębiorca, jest prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność zawodowa także jest działalnością gospodarczą. Osoby wykonujące wolne zawody są również przedsiębiorcami. Wolne zawody wymienione są w Kodeksie spółek handlowych. Należą do nich zawody: radcy prawnego, adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej.

W strukturze wewnętrznej przedsiębiorców, występuje podział ze względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorcy dzielą się na mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a także jego roczny obrót netto nie przekroczył 2 milionów euro.

Pod pojęciem małego przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót netto nie przekroczył 10 milionów euro.

Przedsiębiorcą średnim jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, a także jego roczny obrót netto nie przekroczył 50 milionów euro.

Jako źródła prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce można podać następujące akty i normy prawne:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740). Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące uczestników obrotu gospodarczego oraz definiuje czynności podejmowane przez te podmioty w obrocie.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020, poz. 1526). Kodeks reguluje zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162) – regulująca podejmowanie, prowadzenie i sposoby zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa i obowiązki przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021, poz. 1100) – dotycząca promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. 2018 r., poz. 1795) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2014 r. poz. 649) w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, przeznaczony do publikacji danych o przedsiębiorcach wymaganych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisami innych ustaw, w szczególności Kodeksem spółek handlowych, stanowiących trzon polskiego prawa handlowego.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 r. poz. 2244).

Dodatkowe informacje o zasadach tworzenia, działania i likwidacji poszczególnych typów osób prawnych, będących przedsiębiorcami można znaleźć w następujących ustawach:

 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1317).
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1132).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 1415).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1896).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 105).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 415).

Poza tym, ważne znaczenie mają:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. nr 2021, poz. 328).
 • Prawo wekslowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 160).
 • Prawo czekowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 462) wraz z nowelizacją (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. 2020, poza. 1208).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1913).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 275).