600 047 942
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Rozwód Kłobuck

Zespół prawników naszej kancelarii specjalizuje się w sprawach o rozwód. Powody rozwiązania małżeństwa przez rozwód są różne w zależności od sytuacji dotyczącej każdego związku małżeńskiego i niejednokrotnie odmienne pomimo podobnego stanu faktycznego. Prawnicy naszej kancelarii w Częstochowie mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań sądowych w sprawach o rozwód i są w stanie udzielić fachowej pomocy i porady prawnej w każdej sprawie dotyczącej rozwiązania małżeństwa. Zapewniamy najwyższy standard obsługi w zakresie spraw o rozwód i separację a następnie spraw majątkowych takich jak podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie, rozliczenie nakładów na majątek wspólny i na majątki osobiste.

Jako radcowie prawni od rozwodów w Częstochowie powierzone nam sprawy traktujemy z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem. Rozwód jest trudnym przeżyciem i doświadczeniem, dlatego dokładamy wszelkich wysiłków aby zapewnić naszym klientom maksymalny komfort, spokój i profesjonalną pomoc prawną.

Rozwody w mieście Częstochowa

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód dla małżonków zamieszkujących w Częstochowie lub okolicach, m. in. dla miejscowości powiatu kłobuckiego, lublinieckiego, jest Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny Sekcja do rozpoznawania spraw o rozwód i separację.

Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie przed sądem w sprawie rozwodowej zapraszamy do współpracy. Pomożemy Ci przejść przez postępowanie rozwodowe od strony formalnej, jak również udzielić Ci wsparcia i porady na każdym etapie postępowania. Sprawy rozwodowe prowadzimy w całej apelacji katowickiej (Częstochowa, Gliwice, Katowice) oraz w imieniu klientów zamieszkujących za granicą, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Holandii czy Norwegii. Dla zmniejszenia kosztów wizyt w Polsce wszelkie okoliczności okołorozwodowe ustalamy z klientem zdalnie, formalności wymieniamy za pośrednictwem poczty.

Czas trwania sprawy o rozwód uzależniony jest od złożoności sprawy, w tym w szczególności od zakresu żądań stron.

Sąd w sprawie rozwodowej może orzekać o:

 • rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie małżonków lub bez orzekania o winie

 • sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego po rozwodzie

 • alimentach na rzecz byłego małżonka po rozwodzie

 • władzy rodzicielskiej wobec wspólnych małoletnich dzieci

 • alimentach na rzecz małoletnich dzieci

 • kontaktach dzieci z rodzicem z którym dzieci wspólnie nie zamieszkują wskutek rozwodu

 • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania

 • podziale wspólnego majątku o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu o rozwód

Aby sąd mógł orzec rozwód pomiędzy małżonkami musi dojść do zupełnego i trwałego rozkładu ich pożycia małżeńskiego. W praktyce sąd w sprawie rozwodowej bada, czy ustały pomiędzy nimi więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Z kolei na trwałość rozkładu pożycia wpływa brak perspektyw po stronie każdego z małżonków w możliwości powrotu do wspólnego pożycia.

Rozwodu nie orzeka się, jeżeli:

 • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

 • wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Pozew o rozwód Częstochowa

Od czego zacząć w sprawie o rozwód? W pierwszej kolejności zalecamy konsultację z radcą prawnym naszej kancelarii w Częstochowie profesjonalnie zajmującym się sprawami z tej dziedziny prawa, w trakcie której ustalamy:

 • czy zachodzą przesłanki do rozwodu

 • czego powinien domagać się małżonek dla ochrony swoich interesów majątkowych i osobistych

 • jakie dokumenty i inne dowody byłyby pomocne w Państwa sprawie o rozwód

Formalności, jakie składają się na zainicjowanie sprawy o rozwód to:

 • uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód 600 zł

 • sporządzenie pozwu i przygotowanie materiału dowodowego.

Co może być powodem rozwodu?

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego dzieli się na:

 • zawinione (m. in. niewierność, alkoholizm i inne nałogi, agresja, przemoc fizyczna i psychiczna, groźby, nieróbstwo, niegospodarność, odmowa wzajemnej pomocy, zaniedbywanie współmałżonka, zaniedbywanie rodziny, opuszczenie współmałżonka, uzależnienie od Internetu, odmowa współżycia społecznego),

 • niezawinione (m. in. choroba, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, niedobór seksualny, niezgodność charakterów) oraz takie, które mogą być

 • zawinione lub niezawinione, w zależności od konkretnego wypadku (m. in. bezpłodność, różnica światopoglądów, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka).

Czy rozwód może przebiegać szybko?

Przebieg postępowania w sprawie rozwodowej może być szybki, jednak uzależniony jest od wielu czynników. Dla oceny szybkości i możliwych scenariuszy przebiegu postępowania zachęcamy do konsultacji z radcą prawnym w naszej kancelarii w Częstochowie, ponieważ przypadek każdej sprawy o rozwód trzeba oceniać indywidualnie.

Co do zasady praktyka przewiduje, że na jednej rozprawie sąd może wydać wyrok, jeżeli obydwie strony złożą zgodne oświadczenie o rozwiązaniu ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie oraz – w przypadku jeśli posiadają wspólne małoletnie dzieci, są zgodni z kwestiach ich dotyczących, ponadto gdy przedstawione propozycje nie są sprzeczne z dobrem małoletnich.

Kontakt z kancelarią w sprawie rozwodów w Częstochowie

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej w sprawie o rozwód czy wszczęciem postępowania sądowego w tym zakresie zapraszamy do współpracy z prawnikami naszej kancelarii rozwodowej w Częstochowie. Sprawy rozwodowe prowadzimy na terenie całej apelacji katowickiej (Częstochowa, Gliwice, Katowice) oraz w imieniu klientów zamieszkujących za granicą, m. in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Holandii czy Norwegii.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych w Częstochowie udziela Klientom pomocy prawnej w sprawach o rozwód w następujący sposób:

 • konsultacja wstępna

 • przeanalizowanie dowodów

 • przygotowanie pozwu o rozwód

 • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym

 • składanie pism procesowych w toku postępowania sądowego

 • osobiste reprezentowanie Klienta przed sądem

 • składanie środków odwoławczych

 • udzielanie wsparcia w trakcie procesu

Oferujemy fachowość, rzetelność i zaangażowanie w przeprowadzeniu Twojej sprawy o rozwód. W zakresie udzielonych informacji obowiązuje nas tajemnica zawodowa.