516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00

Sprawy Rodzinne

Sprawy rodzinne

W ramach świadczenia usług kancelaria zapewnia reprezentację Klientów w następujących rodzajach postępowań:

 • rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie
 • separację
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • alimenty na dziecko
 • alimenty dla małżonka rozwiedzionego
 • podział majątku wspólnego
 • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • uznanie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • wydanie sądowego zezwolenia na dokonanie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu jego majątkiem
 • wykonywanie pieczy zastępczej
 • wydanie rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka (brak porozumienia rodziców co do wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, wyrobienia paszportu, sposobu leczenia)
 • ubezwłasnowolnienie

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne stanowi wyodrębniony dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie. Prawo to dotyczy zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych członków rodziny oraz istnienie i funkcjonowanie rodziny, stosunki wewnętrzne pomiędzy jej członkami, jak i z osobami trzecimi.

Podstawowym źródłem regulującym powyższe zagadnienia prawne jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks ten reguluje kwestie związane z zawarciem i ustaniem małżeństwa, prawami i obowiązkami małżonków, małżeńskimi ustrojami majątkowymi, separacją, wykonywaniem władzy rodzicielskiej, pieczy nad dzieckiem, obowiązkiem alimentacyjnym, pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem, pokrewieństwa i przysposobienia, sprawowaniem opieki i kurateli.

Prawo rodzinne definiuje kilka podstawowych, uniwersalnych zasad, w myśl których ustawodawca obejmuje ochroną prawną instytucję rodziny, np.:

 • zasada dobra dziecka – określa czym jest dobro dziecka, odnosi się w istocie do praw dziecka, takich jak prawo do ochrony ze strony organów władzy publicznej przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, przyznaje także prawo do opieki i pomocy władz publicznych dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej

 • zasada ochrony rodziny – która wynika wprost z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18) i stanowi, że rodzina stworzona ze związku kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną państwa.

Nie mogą ujść uwadze także pozostałe zasady unormowane w kodeksie tj.: zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi urodzonymi w czasie trwania małżeństwa ich rodziców, zasada monogamii, zasada trwałości związku małżeńskiego, zasada równego traktowania świeckiej i wyznaniowej formy zawierania małżeństw oraz zasada równości praw małżonków.

Polskie prawo rodzinne wyodrębnia trzy podstawowe tytuły Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • Małżeństwo – dział ten obejmuje wszystkie zjawiska i relacje prawne, jakie zachodzą pomiędzy małżonkami. Dotyczy to zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych

 • Pokrewieństwo i powinowactwo – ta część Kodeksu określa relacje i zależności prawne pomiędzy dalszymi członkami rodziny np. wstępnymi, zstępnymi oraz rodzeństwem

 • Opieka i kuratela – dział ten reguluje kwestie związane ze sprawowaniem pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką oraz kwestie reprezentowania i prowadzenia wszelkich spraw osoby objętej kuratelą, ustanowioną przez sąd.