600 047 942
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Rozwód Częstochowa

Pozew o rozwód w Częstochowie sporządza się na piśmie i kieruje do sądu okręgowego, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Opłata sądowa w Częstochowie od pozwu wynosi 600 zł, którą należy uiścić składając pozew. W szczególnych wypadkach można ubiegać się o jej zwolnienie w całości lub w części.
Rozwód może orzec tylko sąd, z ważnych powodów. Mianowicie pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, w świetle art. 56 kro.

Zupełny rozkład pożycia to ustanie więzi:

 • uczuciowej (emocjonalnej),
 • fizycznej
 • gospodarczej

Trwały rozkład pożycia – podstawa rozwodu, Częstochowa

Występuje on wtedy, gdy rozkład pożycia ma charakter ostateczny i nieodwracalny. Dotyczy to takich sytuacji, gdy sąd jest pewien – biorąc pod uwagę doświadczenie, praktykę – że nie jest możliwe powrócenie małżonków do wspólnego pożycia.
Okres trwania rozpadu, który pozwalałby na zakwalifikowanie go jako „trwałego” nie jest w przepisach określony. W praktyce im dłużej ma miejsce rozpad pożycia tym większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Przepis art. 57§ 1 kro stanowi, że orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Przyczyny rozkładu małżeństwa dzieli się na zawinione (min. niewierność, alkoholizm i inne nałogi, agresja, groźby, nieróbstwo, niegospodarność, odmowa wzajemnej pomocy, zaniedbywanie współmałżonka, zaniedbywanie rodziny, opuszczenie współmałżonka, uzależnienie od Internetu, odmowa współżycia płciowego), niezawinione (min. choroba, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, niedobór seksualny, niezgodność charakterów), oraz takie, które mogą być zawinione lub niezawinione, w zależności od konkretnego wypadku (min. bezpłodność, różnica światopoglądów, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka).

Przeszkody rozwodowe

Rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli pomimo wystąpienia obu przesłanek rozwodowych (zupełność i trwałość rozpadu), pojawi się choćby jedna z tzw. przeszkód rozwodowych. Są to:

 • dobro wspólnych, małoletnich dzieci,
 • brak zgody współmałżonka niewinnego rozpadu pożycia
 • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Do najważniejszych skutków majątkowych rozwodu można zaliczyć:

 • ustanie ustroju majątkowego oraz ustanie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu małżonków,
 • alimenty na byłego małżonka.

Rozwodu nie orzeka się, jeżeli:

 • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
 • wskutek orzeczenia rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.