600 047 942
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

Sprawy Handlowe

Sprawy handlowe

Klientom kancelarii oferujemy świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących Spółki z o.o., w szczególności:

  • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • sporządzanie umowy spółki i wszelkich uchwał dotyczących powołania organów
  • doradztwo w zakresie zbycia udziałów w spółce
  • rejestracja zmian personalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • zmiany kapitałowe w spółce (podwyższenie kapitału, dopłaty, umorzenie udziałów, obniżenie kapitału zakładowego)
  • postępowanie upadłościowe

Czym jest prawo handlowe?

Prawo handlowe jest jednym z działów prawa cywilnego, stanowi ono zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo to reguluje kwestie powstawania przedsiębiorstwa, jego funkcjonowania oraz zakończenia działalności, w przypadku osiągnięcia celu gospodarczego. Mianowicie, normuje wykonywane przez przedsiębiorcę czynności i działania prawne w obrocie gospodarczym.

Do cech stosunków handlowych można zaliczyć: stosowanie umów, ekwiwalentne świadczenia stron oraz równość podmiotów występujących w obrocie.

Źródłem prawa handlowego są przede wszystkim przepisy prawa stanowionego, regulacje umowne tworzone przez strony, czy odpowiednie postanowienia umów międzynarodowych.

Do najważniejszych aktów prawnych będących źródłem prawa handlowego należą:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Druga grupa przepisów regulujących prawo handlowe wiąże się ze szczegółowością rozwiązań oraz z ich poważną dynamiką i zmiennością, np. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Lista ta będzie ulegała permanentnym zmianom polegającym na wydawaniu przez ustawodawcę coraz to nowych aktów i uchylaniu obowiązujących.

Źródłem prawa handlowego może być ponadto prawo umowne. W tym przypadku są to tak zwane ogólne warunki umów. Swoboda kreowania stosunków umownych wynika z art. 3531 Kodeksu cywilnego i odnosi się przede wszystkim do umów handlowych.

Prawo handlowe kieruje się w obrocie pewnymi zasadami, mianowicie do podstawowych zasad tego prawa należą:

 • zasada wolności gospodarczej – która obejmuje swobodę decydowania przez przedsiębiorców o podjęciu działalności gospodarczej, przedmiocie działalności gospodarczej, wykonywaniu działalności w wybranej formie prawnej, organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa.
 • zasada równości praw przedsiębiorców – która nakazuje równe traktowanie przedsiębiorców do siebie podobnych, zakaz dyskryminowania przedsiębiorców przez prawo.
 • zasada swobody umów – przejawiająca się w swobodzie podejmowania decyzji co do zawarcia umowy, wyboru kontrahenta, swobodzie ustalania treści umowy, możności rozwiązywania umowy.
 • zasada autonomii woli stron – oznaczająca, że stosunek między stronami może być ułożony dowolnie, pod warunkiem, że jego cel i treść nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, prawu, zasadom współżycia społecznego.

Prawo handlowe reguluje wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje z osobami trzecimi. Tę część prawa handlowego reguluje głównie Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe, tj.: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz kapitałowe, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Powszechnie przyjmuje się, że normy i instytucje prawa handlowego mają przede wszystkim służyć bezpieczeństwu, wolności i szybkości obrotu.