516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-16:00, Częstochowa, Kawia 4/16 lok. 318

Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego to sposób odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, tj. w oznaczonym miejscu pobytu skazanego pod kontrolą sądu, przy użyciu środków technicznych (tzw. elektroniczna opaska).
Sprawy o dozór elektroniczny wszczynane są jedynie na wniosek (skazanego, jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego). Wniosek jest wolny od opłat sądowych i powinien być rozpoznany przez sąd w terminie 30 dni, od jego złożenia.
Jakiego rodzaju kar dotyczy dozór elektroniczny
Możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego dotyczy kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem sądu w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku i sześciu miesięcy.
Mając na uwadze powyższe istotnym jest wymiar kary orzeczony w wyroku sądowym. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary, która została jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności której wysokość przekracza jeden rok i sześć miesięcy, a która odbyła część kary i której pozostał do odbycia okres nieprzekraczający roku i sześciu miesięcy, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.
Można ubiegać się o udzielenie odbywania kary pozbawienia wolności jeszcze przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności ,jak i w trakcie odbywania kary w zakładzie karnym.
Właściwość sądu
Sprawy o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego należą do właściwości sądu okręgowego, wydziału penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.
Warunki udzielenia
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego tj. ponowne popełnienie przestępstwa w ramach recydywy wielokrotnej
2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na rozpoczęcie dozoru w miejscu ich zamieszkania,
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne obejmujące liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Po złożeniu wniosku sąd penitencjarny zleca sprawdzenie warunków technicznych w lokalu w którym kara ma być odbywana, a następnie zwraca się o opinię o skazanym do zakładu karnego (o ile skazany jest osadzony), z zapytaniem o udzielenie informacji Krajowego Rejestru Karnego oraz zleca przeprowadzenie kuratorowi zawodowemu sporządzenie wywiadu środowiskowego.

Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.