516 033 145 / 660 456 504
·
kancelaria@zespolradcow.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00, Częstochowa, ul. św. Rocha 6

By

Radcy
11
W polskim prawie ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się przez dziecko o alimenty od ojczyma lub macochy, o ile odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Zgodnie z treścią art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie...
Read More
11
Opisane niżej zagadnienie dotyczy sytuacji, w których matka dziecka może domagać się świadczeń ze strony ojca dziecka, niebędącego jej mężem, związanych z ciążą i porodem. Jak wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz...
Read More
11
Za jazdę w stanie nietrzeźwości Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy, niż 3 lata (zabranie prawa jazdy) oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości minimum...
Read More
11
Ustanie małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu wiąże się przede wszystkim ze zmianami w sferze materialnej każdego z małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje sposoby uregulowania kwestii majątkowych w wyroku rozwodowym. Sąd w szczególności może rozstrzygnąć o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez rozwiedzionych małżonków, a także orzec o obowiązku alimentacyjnym na...
Read More